Privacyreglement Veboliftsupport BV

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
Veboliftsupport BV mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.
De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Veboliftsupport BV de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
  Veboliftsupport BV worden verwerkt:
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Veboliftsupport BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Veboliftsupport BV in dit
Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het
gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Veboliftsupport BV expliciet om
uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Veboliftsupport BV gebruikt en het doel van het gebruik
Veboliftsupport BV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van
Veboliftsupport BV, een medewerker van veboliftsupport BV bent of via het contactformulier
contact met ons opneemt. Veboliftsupport BV verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres. Veboliftsupport BV verzamelt van medewerkers aanvullend het BSN-nummer,
een kopie van het ID-bewijs en een overzicht van het aantal afgelegde kilometers door
middel van een GPS-volgsysteem in de bedrijfsauto(s). Deze gegevens stellen ons in staat
om:

 • de overeenkomst die klanten met Veboliftsupport BV sluiten financieel en
  administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Veboliftsupport BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
Veboliftsupport BV-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Veboliftsupport BV
  met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Veboliftsupport BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
  Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
  waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
  overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor
  Veboliftsupport BV worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
  persoonsgegevens worden door Veboliftsupport BV beveiligd tegen onbevoegde
  toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
  Veboliftsupport BV om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Veboliftsupport BV hebben een geheimhoudingsplicht
  ten aanzien van alle aan Veboliftsupport BV verstrekte persoonsgegevens;
 • Veboliftsupport BV heeft technische maatregelen genomen om het door haar
  gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
  wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
  goede administratie. Veboliftsupport BV hanteert een termijn van twee jaar na de
  laatste factuur/dienstverlening, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan
  een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Veboliftsupport BV zich aan
  de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
  verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
  van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
  mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
  verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
  het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
  gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
  uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
  worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
  geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
  menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd
waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor
anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van
Veboliftsupport BV.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Veboliftsupport BV opnemen en probeert Veboliftsupport BV er samen met u uit
te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Veboliftsupport BV ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Veboliftsupport BV.
Privacyreglement Veboliftsupport BV versie mei 2018